Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"Autoputevi RS" JP Banja Luka

Vase Pelagića 10, 78000 Banja Luka
  • 051/233-680
  • info@autoputevirs.com
  • www.autoputevirs.com
  • 4402955260002
  • 11047459

Kratak opis privrednog društva

Аутопутеви РС Влада Републике Српске је на сједници одржаној 10.11.2006. године донијела Одлуку број 04/1-012-2323/06 којим се оснива Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука са циљем управљања аутопутевима и брзим путевима у Републици Српској. Према члану 18. Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр. 89/13) предмет пословања Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” је обављање дјелатности: Дјелатности ЈП “Аутопутеви Републике Српске” су: а) припремање планова и програма развоја, б) повјеравање послова изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева, као и извјештавање о реализацији планова и програма, в) обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу, реконструкцију или рехабилитацију ауто-путева, брзих путева, путних објеката и објеката за наплату путарина, г) обезбјеђење финансирања изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева, д) одржавање ауто-путева, брзих путева и путних објеката, ђ) вођење евиденције (базе података) ауто-путева, брзих путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута и катастра путног земљишног појаса, е) организовање система наплате путарине на ауто-путевима, брзим путевима и путним објектима и наплата путарина, ж) организација и припрема активности за припрему и додјелу концесија или јавно-приватног партнерства и осигурање стручно-техничког надзора, з) предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима, и) организовање и спровођење пројеката заштите околине од утицаја саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима, ј) обавјештавање јавности о стању проходности ауто-путева и брзих путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја, к) предузимање потребних мјера за очување и заштиту околине, л) праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на ауто-путевима и брзим путевима, љ) давање сагласности за коришћење путног земљишта и обављања пратећих дјелатности на ауто-путевима и брзим путевима, м) праћење и анализа стања безбједности саобраћаја, предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима, н) израда извјештаја, елабората, експертиза и сличних материјала за потребе Народне скупштине Републике Српске, Владе и Министарства

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
28.01.2009

Broj radnika:
95

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Ostalo finansijsko posredovanje, d.n.

Sporedna: 
Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju
Visokogradnja
Izgradnja objekata niskogradnje
Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju
Ostalo finansijsko posredovanje, d.n.
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Proizvodi i usluge

građevinarstvo, visokogradnja i niskogradnja
projektovanje i izgradnja objekata
finansijsko posredovanje

Kontakt Informacije

Adresa:
Vase Pelagića 10
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/233-680
Telefon 2:
051/233-670
Fax 1:
051/233-700

Mapa

Osnivač:
"TRADEXX" G.K.
REPUBLIKA SRPSKA

Direktor:
Dušan Topić

Kontakt osobe:
DUSAN TOPIC